Bookmark Us and Share :)

Breisleach
Capercaillie

Capercaillie

Delirium

Breisleach

Chaidh mi 'n-de/ dhan choile chailtainn

shireadh chno han airson bladh

ach 's e bh'air a h-ulle geug ach

d'aodan-sa gam thriall.

chaidh mi 'n-de/ gu traigh a'mhaoraich

lo de choilleagan a bhuain

nochd a h-ulle slige neamhnaid

d'ailleachd-sa a luaidh


Chaidh mi stagh dhan aon taigh-osda

son do sglusadh as mo cheann

h-ulle glainne thog mi thaom do

mhaiseachd aist' na deann.

chiaon mi tra h a-raoir dhan leabaidh

thusa ruagadh as le suain

ach cha tug thu cead dhomh cadai

gus an deanainn duan


Dh'larrain-sa bhith saor od thoeadh

ach gu bheil sinn roinnt o che/il'

do churhadh bhith an ait' do shamhla

agam bhios an fhe/ill

dh'ghag thu mi 'nam bhaothair goach

bo/dhradh chairdean le do chilu

nuair a thig thu chi lad nach eil

mearachd ann am fhiu


Chi lad sgurr a' danns le saobh-shruth

famh is iolair' anns an ruidhi'

stamh gu caomh ag altram suh-lair

mireadh mu an sull.

chi lad mis' is thusa sugradh

bil ri bil ar an-anaill aoint'

cniadachadh mar seo gu sior le

che/ile b'e ar maoin


(Translation) DeliriumI went to the hazelwood yesterday

seeking hazelnuts for food

but on every branch and twig

was your pursuing face,

I went to the fertile shore yesterday

to gather cockles for a meal

every single shell was filled with

your beauty my love


I went to the alehouse

to expel you from my head

every glass I raised your beauty

overflowing from it

I went early to bed last night

to escape you in sleep

but you kept me awake till

I'd make you a song


I'd wish we were torn asunder

were we not apart

let your presence replace my image of you

and how I'd rejoice

you've brought me to foolish babbling

tiring friends with praise of you

when you return they'll seet that

my words are true


They'll see mountains dance with ripples

mole and eagle step the reel

red rasp held by kind sea-tangle

sport before their eyes

they'll see you and me make merry

lip to lip our breath as one

caressing thus forever

together our reward.


  Purchase "Breisleach"   Purchase Entire Album   Email Video to Friends   Play Youtube "Breisleach" Video   Play Spotify "Breisleach" Song   View Wikipedia "Breisleach" Entry   Receive Emails for Future Capercaillie Lyrics

Email:

  Link to "Breisleach"   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Lyrics For You
Old Cartoons on DVD. Visit and Bookmark: Cool90s.com!

Loading...

Lyrics by Capercaillie

  ic iain ic sheumais   'Ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith (In Exile)   'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh   A Ghealaich   Aignish   Aignish (Translation)   Aiilein Duinn   Ailein Duinn   Ailein Duinn (Rob Roy Version with Translation)   Ailein Duinn [From Rob Roy]   Ailein Duinn [Rob Roy]   Alasdair Mhic Cholla Ghasda   Alasdair Mhic Colla   Alasdair Mhic Colla (Translation)   Am Buchaille   Am Mur Gorm   An Ataireachd Ard   An Eala Bhan   An Fhideag Airgid   An Fhideag Airgrid   An fhideag airigid (The silver whistle)   An Gille Ban   An Rhibhin Donn   An T-Iarla Diurach   Aodann Srath Bhàin   At the end of the night   Beautiful Wasteland   Bonaparte   Both Sides the Tweed   Cape Breton Song   Chisholm Lament (translation)   Co Ni Mire Rium   Coisich a Ruin   Coisich A' Ruin   Coisich, a Rùin   Coisich, a Ruin   Crime of Passion   Crooked Mountain   Cumha Do Dh'uilleam Siosal   Cumha Do Dh'uilleam Soisal   Dean Cadalan Sàmhach   Dean Cadalan Samhach   Dean Sàor An Spiórad   Dean Saor An Spio, Rad   Early Morning Grey   Eilean A' Cheo   Evangeline   Fac thu na feidh   Fainne An Dochais   Fear / Allabain   Fear a Bhàta   Fear-Allabain   Finlay's   Fisherman's Dream   Fogsail An Dorus / Nighean Buhaidh' Ruadh   Fosgail An Dorus / Nighean Bhuidh'ruadh   Four Stone Walls   Gaol Troimh Aimsirean   Glen Orchy/Rory MacLeod   God's Alibi   Heart of the Highland   Hebridean Hale-Bopp   Hi Rim Bo   Hoireann O   I Feel The Winter Night Long (Translation)   Iain Ghlinn 'Cuaich   Iain Ghlinn' Cuaich   Lament For John ‘Garve’ MacLeod Of Raasay   Little Do They Know   M'ionam Air A' Ghille Bheag   Ma Theid Mise Tuilleagh   Maighdeanan Megaset   Maighdeanan Na H-airidh   Mi Le M' uilinn   Mile Marbhaisg (A Thousand Curses)   Milleadh Nam Braidhrean   Miracle Of Being   Move On   My Laggan Love/Fox on the Town   Nighean Dubh Nighean Donn   Nil Si I Ngra   Oh Mo Dhùthaich   Oh Mo Dhuthaich   Oh My Boatman (Translation)   Oh My Country (translation)   One more chance   Outlaws   Rann Na Mo, Na   Rapture   Rithill aill   S’Och A’ Dhomhnaill Oig Ghaolaich   Sardinia   Servant to the Slave   Shelter   Shieling Maids (Translation)   Skye Waulking Song   Sleep Softly, My Darling Beloved (Translation)   Soraidh Bhaum Gu Barraidh   Soraidh bhuam gu Barraidh   Stinging Rain   The Blue Rampart   The Crooked Mountain   The High Swelling Of The Sea (Translation)   The Miracle of Being   The Old Crone   The Price Of Fire   The Prince of Fire   The Tree   There's Always Sunday   Thiocfadh Leat Fanacht   Tighinn air a'mnuir an fear a phosas mi   To the Moon   Tobar Mhoire   Tobermory   Truth Calling   Waiting for the Wheel to Turn   When You Return   When You Return (widescreen mix)   Who Will Raise Their Voice?   Why Won't You Touch Me   You   You Will Rise Again

Related Songs